"GÖWÜN GURLUŞYK" HOJALYK JEMGYÝETI

<
>
Biz “GÖWÜN GURLUŞYK”  Hojalyk Jemgyýeti döwletimiziň täze galkynyşlar zamanasynda halkymyza gurluşyk we beyleki pudaklarda hyzmat etmek we halkyň söygüsini gazanmak maksady bilen ilkinji ädimlerimizi ädýäris. Ýerine ýetirilen birnaçe işleri bilen “GÖWÜN GURLUŞYK”  Hojalyk Jemgyýeti halkyň arasynda gysga wagtyň içinde uly ynama eýe boldy. Muňa Hojalyk Jemgyýetimiziň  Aşgabat şäherinde gurluşygyna gatnaşyp ulanmaga berlen birnaçe binagarlik aýratynlyklary bolan dowrebap binalar şaýatlyk edýär. Hazirki wagtda ,,GÖWÜN GURLUŞYK ” Hojalyk Jemgyýetiniň alyp barýan işleri has okgunly ýagdaýda öňe barýar.